Komitéer og udvalg

test

test

Forskningspolitisk Udvalg

Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg (FPU) arrangerer det Forskningspolitiske Årsmøde og udgiver forud for mødet en hvidbog. Desuden assisterer FPU Præsidiet ved blandt andet at forberede høringssvar til lovforslag og indstillinger til eksterne udvalg og råd.

LÆS MERE

Forskningsformidlingsudvalget

Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets Humanistiske Klasse og tre medlemmer fra den Naturvidenskabelige Klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

læs mere

Publikationsudvalget

Publikationsudvalget støtter redaktørens arbejde, hjælper med at udarbejde retningslinjer for publikationer og fagfællebedømmelser og fungerer i det hele taget som redaktørens nærmeste netværk i Selskabet. Udvalget består af seks medlemmer, tre fra hver klasse, valgt af klasserne.

Læs mere

Klimakomitéen

Klimakomitéen har til formål at styrke grundvidenskabernes bidrag til løsningen af den grønne omstilling med henblik på at forbedre klimaet, biodiversiteten osv. Den centrale aktivitet består i at arrangere møder af tværvidenskabelig karakter, hvor udfordringerne for den grønne omstilling bliver belyst fra alle de relevante videnskaber fra naturvidenskab over samfundsvidenskab til humaniora.

læs mere

Kvantekomitéen

Kvanteinformation og kvanteberegning er et tværfagligt forskningsfelt, som bringer fysik, datalogi og matematik sammen. Forskningen peger mod nye kvanteteknologier, som har potentiale til at revolutionere vores informationsbaserede samfund. Der er enorm vækst i forskningsfeltet både internationalt og i Danmark i disse år. Udvalget skaber et forum for medlemmer, som forsker inden for feltet såvel som andre interesserede medlemmer, der her kan drøfte denne udvikling, skabe nye initiativer og være i kontakt med hinanden og lignende grupper i udlandet.

læs mere

Uddannelseskomitéen

Uddannelseskomitéen har til opgave at artikulere overordnede, primært forskningsbaserede synspunkter på udvalgte emneområder med centralt fokus på sammenhængen mellem forskning og undervisning i hele uddannelsessystemet på langs og på tværs, herunder læreruddannelser, forskerrekruttering og talentudvikling.

læs mere

Det Internationale Udvalg

Det Internationale Udvalg beskæftiger sig med Selskabets internationale samarbejde og relationer til div. organisationer og komitéer.

læs mere

Komitéen for Myndighedsbetjening

Komitéen for Myndighedsbetjening blev etableret i foråret 2022. Formålet med komitéen er at se på de rammer, der eksisterer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som er de aftaler om videnskabelig rådgivning til ministerier, der blev etableret i forlængelse af fusionsprocessen med sektorforskningsinstitutioner og universiteter i 2007. DFiR anbefalede i sin rapport ”Adgang til bedre videnskabelig rådgivning” fra 2021, at der skal gennemføres et eftersyn af modellen for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Komitéens opdrag er at afdække, undersøge og foreslå forbedringsmuligheder, herunder blandt andet i forhold til, hvad der bør med i et egentligt eftersyn eller en evaluering af modellen.

læs mere