Foto: Videnskabernes Selskab

Selskabets Guldmedalje

Siden 1942 er Videnskabernes Selskabs guldmedalje blevet tildelt til personer uden for Selskabets medlemskreds, som har gjort en særlig indsats for dansk videnskab. Guldmedaljen kan ikke tildeles Selskabets medlemmer.

Selskabets guldmedalje tildeles ca. hvert fjerde år. På baggrund af en forespørgsel til Selskabets medlemmer, tager Præsidiet op til overvejelse, om der skulle findes en egnet kandidat til Selskabets guldmedalje. Forslag behandles i Præsidiet, hvorefter der sendes en indstilling til afstemning blandt Selskabets medlemmer, såfremt Præsidiet finder, at forslaget er velbegrundet. Der er ingen faste regler for, hvor ofte medaljen uddeles.

Overrækkelsen af guldmedaljen finder normalt sted på et ordinært medlemsmøde i Selskabet, hvor Selskabets protektor vil blive anmodet om at foretage overrækkelsen, og medaljemodtageren vil blive bedt om at give en meddelelse.

 

Guldmedaljemodtagere fra 1945 – 2020

 • 1945 (tildelt 23. marts) Fhv. lektor cand.mag. Theodor Alfred Müller som anerkendelse af hans samlede indsats i dansk humanistisk forskning og i særdeleshed for hans værk om den unge Holberg.
 • 1952 (tildelt 2. maj, overrakt 15. maj) Professor emer. i kirkehistorie dr.theol. Johannes Oskar Andersen som anerkendelse for hans grundlæggende indsats i dansk kirkehistorisk forskning.
 • 1955 (tildelt 13. maj) Fhv. direktør dr.phil. Carl Mouritz Clod Mackeprang som anerkendelse for hans fremragende indsats i forskningen af dansk historie og i det videnskabelige studium af danske mindesmærker fra middelalderen.
 • 1957 (tildelt 1. februar) Overlæge dr.med. Knud Haraldsen Krabbe for hans omfattende og grundlæggende undersøgelser over det centrale nervesystems sammenlignende morfogenese.
 • 1961 (tildelt 19. maj) Selskabets arkivar cand.theol. Asger Lomholt som anerkendelse af videnskabelig fortjeneste ved udarbejdelsen af jubilæumsskriftet ”Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selskabets Historie” bind I – IV, 1942 – 1961.
 • 1965 (tildelt 29. januar, overrakt 1. juni) Fhv. statsgeodæt dr.phil.c. Inge Lehmann for fremragende og skelsættende geofysiske arbejder.
 • 1966 (tildelt 28. oktober, overrakt 2. december) Dr.scient.math. Jean-Pierre Sydler, Zürich, for en række afhandlinger om et problem i polyedrenes teori.
 • 1969 (11. marts) Kong Frederik IX tildeltes i anledning af sin 70-års dag en særlig guldmedalje.
 • 1971 (tildelt 14. maj, overrakt 12. november) Fhv. laboratorieforstander, dr.agro. Hans Laurits Jensen som anerkendelse for hans omfattende studier over jordbundens mikrobiologi.
 • 1974 (tildelt 8. februar, overrakt 17. maj) Fhv. overinspektør fil.dr.h.c. Jørgen Georg Castonier Galster som anerkendelse for hans fremragende indsats for numismatisk forskning.
 • 1977 (overrakt 12. maj) Universitetslektor dr.phil. Jørgen Hæstrup, som er internationalt anerkendt for sit arbejde med besættelsestidens og modstandsbevægelsens historie.
 • 1979 (overrakt 10. maj) Professor emer. dr.phil. Marius Nielsen for banebrydende arbejder inden for muskel- og arbejdsfysiologien.
 • 1982 (overrakt 13. maj) Dr.phil. Ellen Thomsen for sit arbejde inden for insekt-endokrinologi.
 • 1982 (overrakt 13. maj) Fhv. overinspektør dr.phil. H. D. Schepelern for hans indsats inden for den danske lærdomshistorie og formidlingen af latinsksproget dansk lærdomslitteratur til vor tid.
 • 1985 (overrakt 28. november) Civilingeniør dr.phil. & techn.h.c. Haldor Topsøe for hans utrættelige indsats for at forbedre dansk grundforsknings kår og for at øge forståelsen for samspillet mellem grundforskning og industri.
 • 1992 (overrakt 13. november) Dronning Margrethe II, i anledning af Selskabets 250-års jubilæum.
 • 1994 (tildelt 21. april, overrakt 24. maj) Overlæge dr.med. Margareta Mikkelsen for hendes fremragende livslange videnskabelige arbejde inden for cytogenetikken.
 • 2004 (tildelt 15. april, overrakt 23. september) Lektor dr.scient. Jens Martin Knudsen for hans særlig fortjenstfulde videnskabelige indsats, specielt inden for studiet af de magnetiske forhold i meteoritter og af overfladen af planeten Mars.
 • 2008   (tildelt 24. april, overrakt 11. december) Fhv. lektor mag.art. Karl-G. (Gottfried) Prasse for et videnskabeligt livsværk af en helt usædvanlig karater inden for udforskningen af de             berberiske sprog (tuaregisk).
 • 2020   (overrakt 21. oktober 2020) professor emerita Gerd Grubb for i en menneskealder næsten egenhændigt at være den danske repræsentant for en gren af matematikken, som på verdensplan udgør en meget stor del af den matematiske forskning, nemlig emnet partielle differentialligninger. Igennem en lang karriere har hun holdt et konstant meget højt forskningsniveau.