test

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs tidslinje

Videnskabernes Selskab har en lang og rig historie. Her kan du se en række af større begivenheder og historiske milepæle for Selskabet siden dets stiftelse i 1742.

1742

Videnskabernes Selskab bliver stiftet

Selskabets første møde holdes den 13. november. Stifterne er Hans Gram, justitsråd, kongelig historiograf, filolog og historiker; Johan Ludvig Holstein, lensgreve og oversekretær i Danske Kancelli; Erik Pontoppidan, teolog og professor samt biskop i Bergen; Henrik Henrichsen (senere Hielmstierne), dansk-islandsk gehejmeråd, historiker og sekretær i Danske Kancelli. Holstein bliver Selskabets første præsident, Henriksen dets første sekretær (svarende til generalsekretær i dag). Selskabets første møder holdes i Holsteins bolig i Stormgade, København, på matrikel nr. 261 (i dag nr. 10). Her holder Selskabet sine møder helt frem til 1763, da Holstein dør. Dog holdes nogle af sommermøderne, hvor Holstein ikke er hjemme, i Otto Thotts hus i Studiestræde.

1743

Kong Christian VI bliver protektor

Christian VI sender et kongeligt reskript til Selskabet, der besegler ham som Selskabets første protektor. Det gør Selskabet til det ”Kongelige Danske Videnskabernes Selskab” samt garanterer en økonomisk støtte af foretagendet.  

1745

Selskabet udgiver første bind af sine “Skrifter”

Udgivelsesvirksomheden er fortsat lige siden, og Selskabet har i dag sit eget forlag, der udgiver videnskabelige publikationer.

1746

Frederik V bliver Selskabets protektor.

1761-1843

Selskabet forestår en geografisk og trigonometrisk opmåling af Danmark og Slesvig-Holsten

Det gøres via nedsættelsen af en ”Landmaalingskommission” bestående af Bolle Willum Luxdorph, Henrik Hielmstierne, Christian Horrebow, Christian Hee og Jørgen Nicolai Holm. Ud af arbejdet kommer 24 kort. I perioden 1780-1815 er det Thomas Bugge, der varetager ledelsen af Selskabets kortlægningsarbejde.

1763

Otto Thott bliver præsident for Videnskabernes Selskab

1763

Videnskabernes Selskabs medlemsmøder flyttes for en periode til præsident Otto Thotts palæ

Det første møde her afholdes den 18. februar.
Palæet, der blev købt af Thott i 1761, havde i sin tid tilhørt søofficer Niels Juhl. I dag huser stedet Den Franske Ambassade.

1766

Christian VII bliver Selskabets protektor

1770-1776

Videnskabernes Selskab står for en periode uden præsident og lokaler

Hielmstierne, der er (general)sekretær, lader medlemmerne forsamles til lejlighedsvise møder i sin gård. Hielmstiernes bolig lå på det, der i dag er Frederiksholms Kanal 2 og 4. Der findes ingen mødeprotokoller for disse år, og der vides derfor meget lidt om møderne.

1774

Kongen, Christian VII, erklærer sig formelt for Selskabets protektor

Videnskabernes Selskabs medlemsmøder flyttes for en periode til præsident Otto Thotts palæ

Videnskabernes Selskabs medlemsmøder flyttes for en periode til præsident Otto Thotts palæ
Det første møde her afholdes den 18. februar.
Palæet, der blev købt af Thott i 1761, havde i sin tid tilhørt søofficer Niels Juhl. I dag huser stedet Den Franske Ambassade.

1776

Selskabets første egentlige statutter vedtages

Christian Frederik Jacobi bliver Selskabets generalsekretær

Henrik Hielmstierne bliver præsident for Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab får lov til at flytte ind i nogle lokaler i Prinsens Palais, på hjørnet af Frederiksholms Kanal og Ny Vestergade i København. I dag tilhører bygningskomplekset Nationalmuseet.  

1780

Bolle Willum Luxdorph bliver Selskabets præsident

1788

Andreas Peter Bernstorff bliver præsident i Selskabet.

1794

En brand på Christiansborg Slot tvinger Videnskabernes Selskab til at flytte ud fra Prinsens Palais

Efter branden står Højesteretten, som havde holdt til i en af Slottets sidefløje, uden lokaler, og derfor må Selskabet vige sin plads i Prinsens Palais til fordel for domstolen. Selskabet blev midlertidigt overflyttet til Charlottenborg, hvor man dog ikke holdt nogen møder.

1795

Peter Christian Abildgaard bliver generalsekretær

Selskabet flytter ind på Christiansborg i nye lokaler

Her holder Selskabet sit første møde den 2. januar 1795. Til brug er to lokaler med en forstue på 1. etage i den sydlige ridebanefløj (Hofteaterfløjen). Selskabet forbliver her frem til 1854.

1797

Ernst Heinrich Schimmelmann bliver præsident

1801

Thomas Bugge vælges til Selskabets generalsekretær

1808

Frederik VI bliver protektor for Selskabet

1815

Hans Christian Ørsted vælges til generalsekretær

1826

Joachim Frederik Schouw bliver Selskabets redaktør

Indtil da har posten som redaktør været en del af arkivarens arbejde (1815-1822) og tidligere endnu generalsekretærens (1742-1815).

1831

Adam Wilhelm Hauch bliver præsident

1838

Prins Christian Frederik (fra 1839 Kong Christian VIII) er præsident for Selskabet

Christian VIII overtager efterfølgende rollen som Selskabets protektor i 1839.

1845

Christian VIII sender en skrivelse, der pålægger Selskabet at lave et forslag til Galathea-ekspeditionen

Galathea sejler afsted på en jordomrejse samme år og returnerer efter to år i 1847.

1848

Frederik VII bliver Selskabets protektor

Anders Sandøe Ørsted bliver præsident for Selskabet

1851

Johan Georg Forchhammer bliver Selskabets (general)sekretær

1852

Johan Nicolai Madvig bliver Selskabets redaktør

1855

Selskabet flytter endnu engang til Prinsens Palais

Første møde i Selskabets nye lokaler afholdes den 9. marts. De er placeret i Palæets nordlige fløj, og Selskabet har lokaler på 1. sal samt arbejdsværelser og arkivrum på 2. sal.

1863 

Christian IX bliver protektor for Selskabet

1866

Japetus Steenstrup bliver generalsekretær

1867

Johan Nicolai Madvig bliver præsident

Johan Louis Ussing bliver redaktør

1876

Brygger J. C. Jacobsen stifter Carlsbergfondet

Det gør han med det formål at fremme videnskaben. Til Carlsbergfondets direktion vælges videnskabsfolk af og blandt medlemmerne af Videnskabernes Selskab.

1878

Hieronymus Georg Zeuthen bliver Selskabets generalsekretær

Vilhelm Thomsen bliver redaktør for Selskabet

1879

Charles Darwin bliver medlem af Videnskabernes Selskab

1888

Julius Thomsen bliver Selskabets præsident

1895-1898

P.S. Krøyer

P.S. Krøyer maler “Et møde i Videnskabernes Selskab”

Billedet, der males på bestilling fra Carlsbergfondet, ophænges året efter i det fælles domicil.

1899

Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet flytter ind i bygningen på Dantes Plads/H.C. Andersens Boulevard i København

Huset er tegnet i nyrenæssancestil af arkitekten Vilhelm Petersen.

1902

Johan Ludvig Heiberg bliver redaktør

1906

Frederik VIII bliver protektor for Selskabet

1909

Vilhelm Thomsen vælges til Selskabets præsident

1912

Christian X bliver protektor

1914

Dines Andersen bliver Selskabets redaktør

J. C. Jacobsens domicil i Valby gøres til æresbolig for en fremragende forsker

Forskeren skal udpeges af Videnskabernes Selskab.

1917

Martin Knudsen bliver Selskabets generalsekretær

1920

Marie Skłodowska-Curie bliver valgt til medlem af Selskabet

Dermed bliver hun det første kvindelige medlem af Selskabet i dets historie. Marie Curie hører til den kategori af medlemmer, der i dag betegnes som korresponderende medlemmer.

1927

Niels Erik Nørlund vælges til præsident

1933

Anders Bjørn Drachmann bliver præsident for Selskabet

1934

Holger Pedersen bliver Selskabets præsident

1938

Søren Peter Lauritz Sørensen vælges til præsident

1939

Niels Bohr vælges til præsident for Videnskabernes Selskab

William Norvin bliver Selskabets redaktør

1941

Louis Leonor Hammerich bliver redaktør

1945

Jakob Niels Nielsen bliver generalsekretær

1947

Frederik IX bliver protektor for Selskabet

1959

Ebbe Rasmussen bliver generalsekretær i Selskabet

1962

Christian Møller bliver Selskabets generalsekretær

1968

Johannes Pedersen bliver præsident

1969

Eli Fischer-Jørgensen bliver medlem af Selskabet

Hun er således den første kvinde i Danmark til at blive medlem. I 1920 var Marie Skłodowska-Curie blevet indvalgt som det første kvindelige udenlandske medlem.

1970

Bengt Strömgren bliver Selskabets præsident

1972

Poul Jørgen Riis bliver redaktør

1975

Dronning Margrethe II bliver Videnskabernes Selskabs protektor

1976

Poul Jørgen Riis bliver præsident

Erik Dal bliver Selskabets redaktør

1980

Carlsbergfondet donerer en omfattende ombygning af det fælles domicil

Det gøres bl.a. for, at bygningen kan rumme det voksende antal medlemmer i Selskabet. Ombygningen, der doneres i anledning af 100-års jubilæet for fondet, resulterer også i en ny, stor mødesal til symposier og offentlige foredrag, hvoraf det første kan holdes i oktober.

1982

Christian Crone bliver generalsekretær

1985

Jens Lindhard bliver Selskabets præsident

1988

Erik Dal bliver præsident

Poul Lindegård Hjorth bliver redaktør for Selskabet

1994

Henning Sørensen bliver valgt til præsident for Selskabet

1996

Birger Munk Olsen bliver præsident

1998

Flemming Lundgreen-Nielsen bliver redaktør

1999

Ole Hansen vælges til generalsekretær

2004

Tom Fenchel bliver Selskabets præsident

Henrik Breuning-Madsen vælges til Selskabets generalsekretær

2006

Fra 2006 består Selskabets ledelse af et præsidium på syv personer, valgt af og blandt medlemmerne: en præsident, en generalsekretær, to klasseformænd, to klasserepræsentanter og en redaktør

2008

Kirsten Hastrup bliver Selskabets præsident

Marita Akhøj Nielsen bliver redaktør

De er således de første kvinder til at bestride disse poster i Videnskabernes Selskab.

2009

Søren-Peter Olesen bliver generalsekretær i Videnskabernes Selskab

2011

Mogens Høgh Jensen bliver generalsekretær i Selskabet

Det Unge Akademi (DUA) stiftes under Videnskabernes Selskab

Erik A. Frandsens glasmosaik opsættes i Videnskabernes Selskabs Ny Mødesal

Mosaikken er en gave fra Ny Carlsbergfondet i anledningen af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag.

2016

Mogens Høgh Jensen vælges til præsident

Lars Arge vælges til Selskabets generalsekretær

2020

Marie Louise Nosch bliver præsident for Videnskabernes Selskab

2021

Marianne Pade bliver redaktør for Selskabet

Thomas Sinkjær vælges til generalsekretær

Selskabet lancerer 

Formidlingsakademiet

Formidlingsakademiet er et treårigt formidlingsprojekt, der gennemføres med støtte fra Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.

2023

Formidlingssatsningen VidenSkaber påbegyndes

Projektet er en treårig formidlingssatning, som støttes af Lundbeckfonden, Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.