Legateropslag

Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger nedenstående tre legater. Ansøgningsfristen for legaterne er mandag den 1. april 2019, og ved rejseaktivitet må afrejse tidligst være den 1. juni 2019.

 

Inge Lehmanns Legat af 1983

Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ph.d.-studerende kan kun komme i betragtning i tilfælde af særlige omstændigheder omkring udlandsopholdet, primært i form af begrundede ekstraordinære projektomkostninger. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d.-forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d.-uddannelsen (såkaldt miljøskifte). Legatet tildeles (1) forskere inden for geofysik – primært til studier af jordens indre og dens overfladelag – eller (2) forskere inden for empirisk psykologi. Ansøgning skal dreje sig om forskning, der specifikt kan udføres under udlandsopholdet.

Cayx-Legatet

Legatet gives til humanistiske studier i Frankrig. Ansøgere bør have et godt kendskab til fransk. I 2019 tilgodeses færdiguddannede kandidater fra danske universiteter og højere læreanstalter. Bachelorstuderende kan ikke komme i betragtning.

Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Fonden støtter (1) videnskabelig grundforskning af enhver art (2) Cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.
Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d.-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt. Der kan søges legatportioner på op til 40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner. Der gøres opmærksom på, at formmæssige krav til ansøgninger skal overholdes nøje for at komme i betragtning til legatet.

Læs mere om ansøgningskrav og -procedurer for legaterne her:

Om Inge Lehmanns Legat af 1983

Om Cayx-Legatet 

Om Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

 

 

Foto på forside: Lars Svankjær/ Videnskabernes Selskab